Saturday, January 28, 2012

உன்னை சிவப்பாக்கி !கோபத்திலும்

சிவக்கிறது உன் கன்னம்

மோகத்திலும்

சிவக்கிறது உன் உதடு

நாணத்திலும்

சிவக்கிறது உன் மேனி

உன்னை

எப்படியேனும் சிவப்பாக்கி

மகிழ்ந்து

சிவக்கிறது என் உள்ளம்!


Widget byLabStrike


No comments:

Post a Comment